Regulamin 24/25

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę o zapoznanie się z regulaminem, plik pdf do pobrania tutaj.

WSTĘP

 1. Regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia usług edukacyjnych
  przez Fronia angielski jest fun-tastyczny EduFroniowo Angelika Fronia z siedzibą
  przy ul. Prudnickiej 40, 47-300 Steblów, NIP 7481563475,REGON 523484728 adres
  e-mail: kontakt@froniowo.pl, telefon 530-099-395, zwana dalej Szkołą, na rzecz
  kursantów(uczestników kursów).
 2. Każdy z kursantów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed
  rozpoczęciem zajęć i zaakceptować go. Kursantów, którzy są niepełnoletni,
  reprezentują przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie prawni), którzy
  ponoszą odpowiedzialność za realizację umowy. Zapoznanie się i akceptacja
  niniejszego regulaminu przez kursanta lub jego przedstawiciela
  ustawowego stanowi zawarcie umowy cywilnoprawnej ze Szkołą.
 3. Szkoła oferuje następujące kursy przedmiotowe:
  • język angielski grupowy stacjonarny,
  • język niemiecki grupowy stacjonarny,
  • język angielski indywidualny online, • edukacja wczesnoszkolna – bieżąca pomoc w lekcjach

ZASADY OGÓLNE

 1. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów przedmiotowych wybranych
  przez kursanta lub jego przedstawiciela ustawowego w sposób staranny, z
  wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania oraz z wykorzystaniem
  nowoczesnych i autorskich materiałów dydaktycznych. Zajęcia prowadzą
  wykwalifikowane osoby.
 2. Kursy grupowe oraz kursy indywidualne obejmują 32 jednostki lekcyjne w roku
  szkolnym, których realizacja odbywa się od 09.09.2024 do 14.06.2025 według
  wcześniej ustalonego harmonogramu.
 3. Czas trwania jednostki lekcyjnej w kursach grupowych to 75 minut (dzieci szkolne)
  i 45min (przedszkolaki), a w kursach indywidualnych 45 min lub 60 minut, ustalone
  indywidualnie. Kursy odbywają się w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej tygodniowo,
  z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej – dni wolne od zajęć.
 4. Dniami wolnymi od zajęć są: wszystkie dni ustawowo wolne od pracy (1.11.24), a
  także 11 – 13.11.24, zimowa przerwa świąteczna (23.12.2024-06.01.2025), ferie
  zimowe (03.02.2024-16.02.2025), wiosenna przerwa świąteczna (17 – 22.04.25.04),
  weekend majowy (01-03.05.2025).
 5. W przypadku zajęć grupowych, liczba kursantów w grupie wynosi między 4 a 7
  osób.
 6. Dopuszcza się obecność maksymalnie jednej dodatkowej osoby ponad liczbę
  zawartą w punkcie 7 powyżej jedynie w ramach odrabiania zajęć.
 7. Zajęcia grupowe prowadzone będą w formie stacjonarnej w lokalu w Steblowie
  przy ul.Prudnickiej 40 lub online (dla dorosłych).
 8. Zajęcia indywidualne prowadzone będą w formie online.
 9. Zapisy na zajęcia przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez stronę
  internetową https://www.froniowo.pl/, e-mail, komunikator internetowy Messenger lub
  telefonicznie.
 10. W Szkole obowiązuje dziennik elektroniczny obsługiwany przez platformę Active
  Now, do której logowanie odbywa się poprzez Panel Klienta na stronie
  https://www.froniowo.pl/.Dane logowania są udostępniane po zapisaniu się na
  wybrany kurs i zaakceptowaniu
  regulaminu.
 11. Jeśli niemożliwe będzie przeprowadzenie zajęć stacjonarnych z przyczyn
  niezależnych od Szkoły (siła wyższa), zajęcia będą częściowo lub w całości
  kontynuowane zdalnie w środowisku online (internetowo), zachowując cennik i w
  miarę możliwości harmonogram zajęć.
 12. Aby opanować materiał nauczania kursanci lub ich przedstawiciele ustawowi
  zobowiązani są do systematycznego kontaktu z prowadzącym, kontrolę frekwencji
  dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych.
  PŁATNOŚCI
 13. Opłata za roczny kurs grupowy wynosi:
 • dla dzieci szkolnych (klasy 1-7) 2290 złotych i jest wnoszona w 10 comiesięcznych
  ratach w wysokości 229* złotych płatnych do dnia 10 każdego miesiąca – od
  września 2024 roku do czerwca 2025 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata, którą
  należy opłacić do 20 września 2024 roku. Cena za jednostkę lekcyjną w ramach
  rocznego kursu grupowego obejmującego 32 lekcje wynosi 71,56 złotych.
 • dla dzieci przedszkolnych 2090 złotych i jest wnoszona w 10 comiesięcznych
  ratach w wysokości 209* złotych płatnych do dnia 10 każdego miesiąca – od
  września 2024 roku do czerwca 2025 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata, którą
  należy opłacić do 20 września 2024 roku. Cena za jednostkę lekcyjną w ramach
  rocznego kursu grupowego obejmującego 32 lekcje wynosi 65,31 złotych.
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – 2151 zł i jest wnoszona w 9
  comiesięcznych ratach w wysokości 239* złotych płatnych do dnia 10 każdego
  miesiąca – od września 2024 roku do maja 2025 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata,
  którą należy opłacić do 20 września 2024 roku. Cena za jednostkę lekcyjną w
  ramach rocznego kursu grupowego obejmującego 28 lekcji wynosi 76,82 złotych.
 • Wyjątkiem jest promocja za kontynuację nauki, wcześniejsze podpisanie umowy,
  pakiet zajęć lub zniżka dla rodzeństw.
 • edukacja wczesnoszkolna – pomoc w bieżącej nauce – 1850 złotych i jest wnoszona w 10 comiesięcznych ratach w wysokości 185* złotych płatnych do dnia 10 każdego miesiąca – od września 2024 roku do czerwca 2025 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata, którą należy opłacić do 20 września 2024 roku. Cena za jednostkę lekcyjną w ramach rocznego kursu grupowego obejmującego 32 lekcje wynosi 57,81 złotych. 
 1. Opłata za kurs indywidualny wynosi 75 złotych/ za zajęcia trwające 45 min (dla
  dzieci z klas 1-3) i 80 zł/ za zajęcia 45 min (dla dzieci z klas 4-6) i jest wnoszona w
  10 comiesięcznych ratach do dnia 10 każdego miesiąca – od września 2024 roku do
  czerwca 2025 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata, którą należy opłacić do 20
  września 2024 roku.
 2. Wysokość wpłaty nie jest związana z liczbą przeprowadzonych lekcji w danym
  miesiącu. Liczba lekcji w poszczególnych miesiącach może się różnić między sobą. Kurs jest
  roczny z podziałem na 10 miesięcy i w oparciu o to wyznaczono płatności
  comiesięczne w równych ratach.
 3. Kursant oraz Szkoła mają prawo odrobienia odwołanych wcześniej zajęć do 3
  razy w trakcie kursu, w terminie ustalonym za zgodą obu stron. W przypadku zajęć
  grupowych odrobienie jest możliwe tylko wtedy gdy Szkoła prowadzi w bieżącym
  roku inną grupę kursantów o podobnym poziomie. W przypadku zajęć
  indywidualnych istnieje możliwość zamiany zajęć stacjonarnych na zajęcia online, za
  zgodą obu stron.
 4. Płatności za kurs dokonuje się poprzez wpłatę na konto bankowe o numerze: 29109028350000000151890456 W tytule płatności należy wpisać IMIĘ i
  NAZWISKO KURSANTA oraz MIESIĄC. Płatność można wykonać także poprzez platformę Active Now.
 5. W celu prawidłowego korzystania z platformy Active Now, w tym z płatności
  elektronicznych wykonywanych za jej pośrednictwem konieczne jest posiadanie
  przez kursanta dostępu do urządzenia podłączonego do internetu z przeglądarką
  internetową i aktywne konto e-mail.
  ZAJĘCIA ONLINE
 6. Prowadzone są przez aplikację MS Teams lub Zoom. Link do zajęć podany jest
  na platformie Active Now. Do skorzystania z zajęć online niezbędne jest spełnienie
  stosownych wymagań technicznych, tj. posiadanie sprawnego komputera lub innego
  sprzętu (np. tabletu), oprogramowania oraz dostęp do Internetu zapewniającego
  niezbędną szybkość transmisji danych. Szkoła nie odpowiada za zapewnienie
  spełnienia powyższych wymagań technicznych przez Klienta. Szkoła oświadcza, że
  spełnia stosowne wymagania techniczne.
  REZYGNACJE & REKLAMACJE
 7. Umowa zostaje zawarta na czas określony i może być wypowiedziana przez
  każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
  skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 8. Wypowiedzenie umowy składa się pisemnie lub e-mailem z adresu, który został
  wprowadzony przez kursanta na platformie Active Now.
 9. Kursant lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do składania reklamacji
  zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 10. Reklamacje należy składać Szkole pisemnie. Szkoła rozpatrzy reklamację i
  zawiadomi o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej
  otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekazuje pisemnie.
 11. Szkoła nie udziela gwarancji na kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  PRZEPISY KOŃCOWE
 12. Prowadzący zajęcia nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo
  niepełnoletnich kursantów poza godzinami zajęć.
 13. W przypadku przyjścia przez kursanta na zajęcia przed umówionym czasem ich
  rozpoczęcia, nie ma możliwości wcześniejszego rozpoczęcia zajęć ani przedłużenia
  zajęć w przypadku spóźnienia.
 14. Szkoła ma prawo do przerwania zajęć, jeśli zachowanie kursanta utrudnia lub
  uniemożliwia odpowiednie prowadzenie zajęć albo stanowi zagrożenie dla czyjegoś
  zdrowia lub życia, a także w przypadku zatajenia przez przedstawiciela ustawowego
  kursanta wszelkich istotnych informacji mających negatywny wpływ na prowadzenie
  zajęć.
 15. Przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego kursanta, którego zachowanie
  doprowadziło do przerwania zajęć jak w ust. 4 powyżej jest zobowiązany, po
  zgłoszeniu takiej sytuacji
  przez Szkołę, do niezwłocznego odebrania kursanta z zajęć.
 16. Kursant lub jego przedstawiciel ustawowy ponoszą odpowiedzialność za
  dokonane przez kursanta szkody na zdrowiu i mieniu innych uczestników zajęć, w
  tym prowadzącego i mienia Szkoły.
 17. Szkoła zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia kursanta na zajęcia, jak
  również rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, jeśli
  zachowanie kursanta stanowi zagrożenie dla innych osób lub uniemożliwia
  prowadzenie zajęć.
 18. W przypadku kiedy Kursant wykazuje objawy choroby zakaźnej, nie może
  uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.
 19. Strony są zobowiązane niezwłocznie powiadamiać się wzajemnie o zmianach
  danych: adresu siedziby i zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu.
 20. W sprawach nieuregulowanych umową stosowane będą przepisy Kodeksu
  cywilnego.
  POLITYKA PRYWATNOŚCI KURSÓW
 21. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych
  w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy przez Szkołę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz na
  otrzymywanie od Szkoły informacji handlowych drogą elektroniczną.
 22. Administratorem danych osobowych jest Szkoła.

Politykę prywatności przeczytasz tutaj.