Regulamin Szkoły

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę o zapoznanie się z regulaminem, plik pdf do pobrania tutaj.

WSTĘP

1. Regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia usług edukacyjnych przez Fronia angielski jest fun-tastyczny EduFroniowo Angelika Fronia z siedzibą przy ul. Prudnickiej 40, 47-300 Steblów, NIP 7481563475,REGON 523484728 adres e-mail: kontakt@froniowo.pl, telefon 530-099-395, zwana dalej Szkołą, na rzecz kursantów (uczestników kursów).

2. Każdy z kursantów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed rozpoczęciem zajęć i zaakceptować go. Kursantów, którzy są niepełnoletni, reprezentują przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie prawni), którzy ponoszą odpowiedzialność za realizację umowy. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu przez kursanta lub jego przedstawiciela ustawowego stanowi zawarcie umowy cywilnoprawnej ze Szkołą.

3. Szkoła oferuje następujące kursy przedmiotowe:

• język angielski grupowy stacjonarny,

• język angielski grupowy online,

• język angielski indywidualny online

ZASADY OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nibh sapien, tempor vel velit sit amet, mattis facilisis leo. Fusce sollicitudin nisl dolor, quis rutrum velit pellentesque malesuada. Praesent ultricies

4. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów przedmiotowych wybranych przez kursanta lub jego przedstawiciela ustawowego w sposób staranny, z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania oraz z wykorzystaniem nowoczesnych i autorskich materiałów dydaktycznych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane osoby.

5. Kursy grupowe oraz kursy indywidualne obejmują 32 jednostki lekcyjne w roku szkolnym, których realizacja odbywa się od 11.09.2023 do 14.06.2024 według wcześniej ustalonego harmonogramu.

6. Czas trwania jednostki lekcyjnej w kursach grupowych to 75 minut (dzieci szkolne) i 45 min (przedszkolaki), a w kursach indywidualnych i grupowych online to 60 minut. Kursy odbywają się w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej tygodniowo, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej – dni wolne od zajęć.

7. Dniami wolnymi od zajęć są: wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, zimowa przerwa świąteczna (23.12.2023-01.01.2024), ferie zimowe (15.01.2024-28.01.2024), wiosenna przerwa świąteczna (28.03.2024-2.04.2024), weekend majowy (01-03.05.2024).

8. W przypadku zajęć grupowych, liczba kursantów w grupie wynosi między 4 a 6 osób.

9. Dopuszcza się obecność maksymalnie jednej dodatkowej osoby ponad liczbę zawartą w punkcie 7 powyżej jedynie w ramach odrabiania zajęć.

10. Zajęcia grupowe prowadzone będą w formie stacjonarnej w lokalu w Steblowie przy ul. Prudnickiej 40 lub online (dla dorosłych).

11. Zajęcia indywidualne prowadzone będą w formie online.

12. Zapisy na zajęcia przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://www.froniowo.pl/, e-mail, komunikator internetowy Messenger lub telefonicznie.

13. W Szkole obowiązuje dziennik elektroniczny obsługiwany przez platformę Active Now, do której logowanie odbywa się poprzez Panel Klienta na stronie https://www.froniowo.pl/. Dane logowania są udostępniane po zapisaniu się na wybrany kurs i zaakceptowaniu regulaminu.

14. Jeśli niemożliwe będzie przeprowadzenie zajęć stacjonarnych z przyczyn niezależnych od Szkoły (siła wyższa), zajęcia będą częściowo lub w całości kontynuowane zdalnie w środowisku online (internetowo), zachowując cennik i w miarę możliwości harmonogram zajęć.

15. Aby opanować materiał nauczania kursanci lub ich przedstawiciele ustawowi zobowiązani są do systematycznego kontaktu z prowadzącym, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych.

PŁATNOŚCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nibh sapien, tempor vel velit sit amet,

16. Opłata za roczny kurs grupowy wynosi:

  • dla dzieci szkolnych (klasy 1-6)  1990 złotych i jest wnoszona w 10 comiesięcznych ratach w wysokości 199* złotych płatnych do dnia 10 każdego miesiąca – od września 2023 roku do czerwca 2024 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata, którą należy opłacić do 20 września 2023 roku. Cena za jednostkę lekcyjną w ramach rocznego kursu grupowego obejmującego 32 lekcje wynosi 62,19 złotych.
  • dla dzieci przedszkolnych 1900 złotych i jest wnoszona w 10 comiesięcznych ratach w wysokości 190* złotych płatnych do dnia 10 każdego miesiąca – od września 2023 roku do czerwca 2024 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata, którą należy opłacić do 20 września 2023 roku. Cena za jednostkę lekcyjną w ramach rocznego kursu grupowego obejmującego 32 lekcje wynosi 59,38 złotych.
  • dla dorosłych – zajęcia grupowe online – koszt zajęć to 50 zł/h. 

* Wyjątkiem jest promocja za wcześniejsze podpisanie umowy, lub zniżka dla rodzeństw.

17. Opłata za kurs indywidualny wynosi 75 złotych/ za zajęcia (dla dzieci z klas 1-3) i 80 zł/ za zajęcia (dla dzieci z klas 4-6) i jest wnoszona w 10 comiesięcznych ratach do dnia 10 każdego miesiąca – od września 2023 roku do czerwca 2024 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata, którą należy opłacić do 20 września 2023 roku. 

18. Wysokość wpłaty nie jest związana z liczbą przeprowadzonych lekcji w danym miesiącu. Liczba lekcji w poszczególnych miesiącach może się różnić między sobą. Kurs jest roczny z podziałem na 10 miesięcy i w oparciu o to wyznaczono płatności comiesięczne w równych ratach.

19. Kursant oraz Szkoła mają prawo odrobienia odwołanych wcześniej zajęć do 3 razy w trakcie kursu, w terminie ustalonym za zgodą obu stron. W przypadku zajęć grupowych odrobienie jest możliwe tylko wtedy gdy Szkoła prowadzi w bieżącym roku inną grupę kursantów o podobnym poziomie. W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość zamiany zajęć stacjonarnych na zajęcia online, za zgodą obu stron.

20. Płatności za kurs dokonuje się poprzez wpłatę na konto bankowe o numerze: 29109028350000000151890456. W tytule płatności należy wpisać IMIĘ i NAZWISKO KURSANTA oraz MIESIĄC.
Płatność można wykonać także poprzez platformę Active Now.

21. W celu prawidłowego korzystania z platformy Active Now, w tym z płatności elektronicznych wykonywanych za jej pośrednictwem konieczne jest posiadanie przez kursanta dostępu do urządzenia podłączonego do internetu z przeglądarką internetową i aktywne konto e-mail.

ZAJĘCIA ONLINE

22. Prowadzone są przez aplikację MS Teams lub Zoom. Link do zajęć podany jest na platformie Active Now. Do skorzystania z zajęć online niezbędne jest spełnienie stosownych wymagań technicznych, tj. posiadanie sprawnego komputera lub innego sprzętu (np. tabletu), oprogramowania oraz dostęp do Internetu zapewniającego niezbędną szybkość transmisji danych. Szkoła nie odpowiada za zapewnienie spełnienia powyższych wymagań technicznych przez Klienta. Szkoła oświadcza, że spełnia stosowne wymagania techniczne. 

REZYGNACJE & REKLAMACJE

23. Umowa zostaje zawarta na czas określony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

24. Wypowiedzenie umowy składa się pisemnie lub e-mailem z adresu, który został wprowadzony przez kursanta na platformie Active Now.

25. Kursant lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do składania reklamacji zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

26. Reklamacje należy składać Szkole pisemnie. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekazuje pisemnie.

27. Szkoła nie udziela gwarancji na kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.PRZEPISY KOŃCOWE

28. Prowadzący zajęcia nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów poza godzinami zajęć.

29. W przypadku przyjścia przez kursanta na zajęcia przed umówionym czasem ich rozpoczęcia, nie ma możliwości wcześniejszego rozpoczęcia zajęć ani przedłużenia zajęć w przypadku spóźnienia.

30. Szkoła ma prawo do przerwania zajęć, jeśli zachowanie kursanta utrudnia lub uniemożliwia odpowiednie prowadzenie zajęć albo stanowi zagrożenie dla czyjegoś zdrowia lub życia, a także w przypadku zatajenia przez przedstawiciela ustawowego kursanta wszelkich istotnych informacji mających negatywny wpływ na prowadzenie zajęć.

31. Przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego kursanta, którego zachowanie doprowadziło do przerwania zajęć jak w ust. 4 powyżej jest zobowiązany, po zgłoszeniu takiej sytuacji przez Szkołę, do niezwłocznego odebrania kursanta z zajęć.

31. Kursant lub jego przedstawiciel ustawowy ponoszą odpowiedzialność za dokonane przez kursanta szkody na zdrowiu i mieniu innych uczestników zajęć, w tym prowadzącego i mienia Szkoły.

32. Szkoła zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia kursanta na zajęcia, jak również rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, jeśli zachowanie kursanta stanowi zagrożenie dla innych osób lub uniemożliwia prowadzenie zajęć.

33. W przypadku kiedy Kursant wykazuje objawy choroby zakaźnej, nie może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

34. Strony są zobowiązane niezwłocznie powiadamiać się wzajemnie o zmianach danych: adresu siedziby i zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu.

35. W sprawach nieuregulowanych umową stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI KURSÓW

36. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy przez Szkołę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz na otrzymywanie od Szkoły informacji handlowych drogą elektroniczną.

37. Administratorem danych osobowych jest Szkoła.

Politykę prywatności przeczytasz tutaj.